Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

 1. ADC Online Hondenschool (hierna: ADC OH) stelt zich ten doel te voorzien in online cursussen voor hondeneigenaren.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van ADC OH zoals bedoeld in artikel 1 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen ADC OH en Klant.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: door ADC OH aan Klant aangeboden online cursussen en/of combicursussen.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website www.adc-onlinehondenschool.nl.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en ADC OH gesloten Overeenkomsten waarbij ADC OH Diensten aanbiedt.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met ADC OH overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en/of repeterende opdrachten van Klant.
 5. ADC OH is gerechtigd de onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zolang deze wijzigingen niet onredelijk bezwarend zijn voor de Klant. ADC OH zal dergelijke wijzigingen tijdig voor inwerkingtreding bekendmaken bij Klant. Indien Klant binnen de redelijke termijn geen bezwaar maakt tegen de aangekondigde wijzingen, wordt Klant geacht in te stemmen met de dergelijke wijzigingen. ADC OH is nimmer gehouden tot enige vergoeding en/of restitutie van reeds betaalde kosten door Klant, indien bezwaar leidt tot ontbinding.

Artikel 3 - Overeenkomst online hondenschool

 1. Klant kan telefonisch of via email contact opnemen met ADC OH.
 2. Overeenkomst tussen ADC OH en Klant komt tot stand op het moment dat Klant een online (combi)cursus heeft betaald.

Artikel 4 - Betaling online hondenschool

 1. Betaling geschiedt bij inschrijving van cursus(sen) vooraf middels iDeal. Indien Klant de betaling niet online wil doen dient Klant contact op te nemen met ADC OH. ADC OH zal dan een factuur sturen waarna Klant het bedrag op de factuur dient over te boeken.
 2. Het gehele bedrag dient vooraf betaald te zijn voordat de inschrijving bevestigd is.

Artikel 5 - Overeenkomst online hondenschool

 1. ADC OH biedt twee soorten trainingen aan: online cursussen en combicursussen. Deze laatstgenoemde bestaat uit een online en offline gedeelte (praktijkcursus).
 2. Klant kan zich op de Website inschrijven voor cursussen. Voor alle cursussen geldt dat Overeenkomst tot stand komt op het moment dat de betaling succesvol is verlopen.
 3. In geval van het praktijkgedeelte bij een combicursus kiest de Klant zelf uit de data die beschikbaar zijn. Deze data worden weergegeven op de website. Omdat er met vaste groepen wordt gewerkt kan er tussentijds niet gewisseld worden. Ook na de eerste pratijkles nog instromen is vanwege de inhoud van de cursus niet mogelijk.
 4. Indien, door welke omstandigheid ook, het niet mogelijk is om de praktijkcursus bij te wonen dient dit met inachtneming van (7) zeven werkdagen voordat de eerste praktijkles begint schriftelijk medegedeeld te worden aan ADC OH. De Klant kan dan doorschuiven naar de praktijkcursus met nieuwe data. Indien dit niet binnen de gestelde termijn wordt aangegeven dan is dit niet mogelijk. Klant kan dan ook geen aanspraak maken op enige vorm van terugbetaling of compensatie.
 5. ADC OH behoudt zich het recht voor offline trainingen te annuleren en zal dit onverwijld aan Klant doorgeven. In dit geval zal er een vervangende praktijkles op een andere datum worden voorgesteld.
 6. Het offline gedeelte bestaat uit groepstrainingen in een vaste groep, waarbij de Klant de eerste praktijkles aanwezig dient te zijn.
 7. Door de Klant gemiste praktijklessen kunnen niet worden ingehaald.

Artikel 7 - Overeenkomst online cursussen

 1. Het is mogelijk voor de Klant om online cursussen via de Website te bestellen. De Overeenkomst komt dan tot stand nadat de Klant de online betaalprocedure volledig heeft afgerond. De Klant ontvangt tevens een bevestiging van de geplaatste bestelling.
 2. Na het volledig en succesvol afronden van de online betaalprocedure heeft de Klant direct toegang tot de bestelde producten via eigen inlog op het platform.

Artikel 9 - Annulering en opzegging door de Klant

 1. Ten aanzien van de Overeenkomst training online hondenschool geldt het navolgende: zodra de (online) betaalprocedure succesvol en volledig is afgerond is het voor de Klant niet meer mogelijk de Overeenkomst te annuleren. Dit geldt eveneens voor combicursussen.

Artikel 10 - Kosten, honorering en betaling

 1. ADC OH heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan ADC OH mede te delen.
 2. In geval van online hondenschool geschiedt betaling via betalingsdienst [iDEAL], voorafgaand.

Artikel 11 - Garantie

 1. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in Overeenkomst en/of in deze algemene voorwaarden is opgenomen, biedt ADC OH geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Diensten.
 2. De bepalingen in deze Algemene voorwaarden ter zake van garantie laten de garantie aanspraken van Klant uit hoofde van de wet onverlet.
 3. De Klant garandeert dat zij de producten en/of Diensten niet zal gebruiken:
  • Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van ADC OH of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • In strijd met geldende wet- of regelgeving en/of
  • In strijd met een bepaling van de Overeenkomst
 4. ADC OH geeft geen garantie dat de verstrekte informatie, ongeacht de bron (de content) nauwkeurig, volledig actueel of foutloos is. ADC OH is dan ook niet aansprakelijk voor enige onjuistheid, fout of onvolledigheid van de inhoud.

Artikel 12 - Vertrouwelijkheid van gegevens

Beide partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. ADC OH kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van Overeenkomst.

Artikel 13 - Intellectuele eigendom

 1. ADC OH behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

Artikel 20 - Herroepingsrecht

 1. Voor de online cursussen geldt het navolgende: daar de Klant na het plaatsen van de bestelling direct toegang heeft tot en beschikt over de bestelde producten, zijn deze uitgesloten van het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht vervalt voortijdig bij de levering van digitale inhoud die niet op een materiele drager is geleverd, voor zover ADC OH met de nakoming is begonnen, en Klant zijn uitdrukkelijke voorafgaande toestemming heeft verleend ADC OH de Overeenkomst onmiddellijk kan uitvoeren voordat de bedenktijd is afgelopen. Klant erkent hierbij dat hij zijn herroepingsrecht verliest als de levering van de digitale inhoud is begonnen.

Artikel 21 - Klachtenregeling

Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk binnen veertien (zegge: 14) dagen na ontdekking, te zenden aan info@adc-onlinehondenschool.nl

Artikel 22 - Identiteit van ADC OH

Active Dog Care BV (overkoepelende handelsnaam voor ADC Online Hondenschool)
Bankrekeningnummer: NL02ABNA0503639559

Vestigingsadres: Kerkstraat 36, 9745 CJ Hoogkerk –  Groningen
Bezoekadres: Zuiderweg 64, 9745 AE Hoogkerk – Groningen

KvK nr: 65038592
BTW nr: NL 855956847B01

Tel. Nr: +31 (0)653793586
Email: info@adc-onlinehondenschool.nl

Artikel 23 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen ADC OH en Klant is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen ADC OH en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Nederland.

Artikel 24 - Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de Website, worden gevoegd bij offertes en er wordt naar verwezen op bestelformulieren.